Мета та Відповідальність Центру

Мета Центру полягає у реалізації стратегічних цілей розвитку Університету щодо підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності, забезпечення відповідності рівня якості освітніх послуг до вимог стейкголдерів. 

Відповідальність Центру полягає у адміністративному керівництві та підтримці забезпечення якості на всіх рівнях Університету. 

Напрями діяльності

 • стратегічне планування; 
 • незалежна діагностика результатів навчання здобувачів вищої освіти;
 • оцінювання якості діяльності науково-педагогічного персоналу; 
 • моніторинг якості провадження освітньої діяльності;
 • моніторинг дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти

Діяльність Центру регламентується “Положенням про Центр моніторингу якості освіти і освітньої діяльності”

Функції

 • формування стратегії, політики, процедур і практик для академічного забезпечення якості; 
 • впровадження стратегічних розробок, пов’язаних з якістю, в межах процедур забезпечення якості, а також їх удосконалення відповідно до стратегії розвитку закладу вищої освіти; 
 • сприяння формуванню академічної культури якості в Університеті; 
 • розробка політики та процедур, пов’язаних з моніторингом і періодичним переглядом освітніх програм, а також документів, що супроводжують ці процеси;
 • супровід процесів оцінки результатів навчання в Університеті, а також документів, що супроводжують ці процеси;
 • розробка політики та принципів оцінювання якості роботи науково-педагогічного персоналу;
 • аналіз звітів про самооцінювання освітніх програм, підготовка звітів і рекомендацій;
 • розробка плану заходів з моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на навчальний рік;
 • розробка системи індикаторів, що характеризують стан якості освітньої діяльності та якості освіти в Університеті;
 • організація опитувань здобувачів вищої освіти та науково-педагогічного персоналу з питань якості організації освітнього процесу;
 • організація опитувань випускників Університету, представників ринку праці з питань якості освітніх програм і підготовленості випускників до професійної діяльності;
 • формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо управлінських рішень з підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • контроль за дотриманням всіх процедур виявлення, запобігання плагіату та за дотриманням принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками Університету.
l

Моніторинг ОП здійснюється, як правило, один раз на рік, з метою перманентного покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти.

l

Під час моніторингу ОП перевіряється актуальність обраних цілей, врахування очікувань стейкголдерів, можливість досягнення заявлених цілей за допомогою певної ОП.

l

У процесі моніторингу ОП визначається, чи досягаються цілі освітнього процесу за певною ОП, чи існує позитивна динаміка у розвитку здобувачів вищої освіти порівняно з попередніми дослідженнями, чи відповідає рівень складності навчального матеріалу можливостям здобувачів вищої освіти, чи існують передумови для підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічного персоналу

Напрями та параметри моніторингу освітньої програми

1. Моніторинг якості структури та змісту ОП

Що перевіряється:

 • урахування вимог відповідного професійного стандарту (за наявності) в структурі та змісті ОП;
 • відповідність обсягу ОП та освітніх компонентів до вимог законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти;
 • відсутність дублювання освітніх компонентів;
 • наявність в ОП можливостей для формування індивідуальних освітніх траєкторій;
 • наявність в ОП освітніх компонентів, що забезпечують формування м’яких навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям ОП;
 • співвіднесення фактичного навантаження здобувачів вищої освіти з обсягом ОП (окремих освітніх компонентів у кредитах ЄКТС);
 • узгодженість структури освітньої програми та навчального плану із завданнями й особливостями дуальної форми здобуття освіти (за умови здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за цією формою освіти).
2. Моніторинг доступу до ОП та визнання результатів навчання

Що перевіряється:

 • наявність правил прийому на навчання за ОП, відсутність дискримінаційних положень;
 • наявність правил визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти (під час академічної мобільності), що відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Лісабон, 1997);
 • наявність правил визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.
3. Моніторинг якості навчання і викладання за ОП

Що перевіряється:

 • сприяння форм та методів навчання і викладання досягненню заявлених у ОП цілей і програмних результатів навчання, відповідність до вимог студентоцентричного підходу та до принципів академічної свободи;
 • доступність і чіткість інформації щодо цілей, очікуваних результатів навчання, змісту навчальних занять, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів;
 • поєднання навчальної і дослідницької функцій навчання під час реалізації ОП;
 • періодичне оновлення навчально-методичних матеріалів на основі наукових досягнень у відповідній галузі;
 • наявність в структурі ОП можливостей для здобувачів вищої освіти взяти участь у міжнародній академічній мобільності.
4. Моніторинг контрольних заходів, форм оцінювання здобувачів вищої освіти та дотримання академічної доброчесності

Що перевіряється:

 • наявність чітких форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання здобувачів вищої освіти;
 • відповідність форм атестації здобувачів вищої освіти вимогам стандарту вищої освіти;
 • наявність чітких правил проведення контрольних заходів, наявність процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • наявність вільного доступу здобувачів вищої освіти до критеріїв оцінювання результатів навчання за кожним освітнім компонентом;
 • наявність механізмів вільного доступу здобувачів вищої освіти до власних результатів навчання;
 • наявність для здобувачів вищої освіти механізмів пробного оцінювання результатів навчання;
 • наявність системи оцінювання здобувачів вищої освіти більше ніж одним екзаменатором;
 • наявність порад здобувачам вищої освіти щодо організації навчання за результатами оцінювання навчальних досягнень;
 • урахування пом’якшувальних обставин у процедурах оцінювання результатів навчання;
 • наявність системи рейтингування здобувачів вищої освіти за ступенем досягнення результатів навчання;
 • наявність і дотримання процедур забезпечення академічної доброчесності, використання відповідних технологічних рішень протидії порушенням академічної доброчесності;
 • наявність в ОП елементів популяризації принципів академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти.
5. Моніторинг якості кадрового забезпечення ОП

Враховуються відгуки здобувачів вищої освіти щодо якості викладання НПП, зокрема про рівень володіння НПП навчальним матеріалом, зрозумілість стилю та змісту викладання та використання новітніх методик, відкритість та доступність НПП до спілкування, об’єктивність, чесність та прозорість при оцінюванні НПП знань здобувачів вищої освіти. Моніторинг передбачає перевірку наступних параметрів:

 • кількість, рівень професійної й академічної кваліфікації НПП та інших працівників, які забезпечують належний рівень викладання освітніх компонентів та реалізацію ОП, зокрема на відповідність НПП Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності;
 • залучення роботодавців, професіоналів-практиків до організації та реалізації освітнього процесу;
 • забезпечення професійного розвитку НПП;
 • функціонування системи заохочення НПП, що стимулює їх до удосконалення освітньої і наукової діяльності.
6. Моніторинг якості навчально-методичного забезпечення ОП

Що перевіряється:

 • досягнення цілей та програмних результатів навчання за ОП;
 • наявність усіх необхідних елементів навчально- методичного забезпечення відповідно до вимог МОН України та Університету;
 • наявність навчальних матеріалів у бібліотеці, електронному репозитарії, освітньому сайті Університету;
 • наявності робочої програми та/або профілю навчальної дисципліни (силабусу), інших документів, що розкривають зміст компонента.
7. Моніторинг якості освітнього середовища та матеріально-технічного забезпечення ОП

Що перевіряється:

 • врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти;
 • забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП;
 • забезпечення підтримки осіб з особливими потребами, які навчаються за ОП.
8. Моніторинг наявності інформаційного забезпечення, прозорості та публічності інформації про ОП

Що перевіряється:

 • наявність процедур моніторингу та періодичного перегляду (оновлення, модернізації та закриття) освітніх програм;
 • участь здобувачів вищої освіти у процедурах моніторингу, періодичного перегляду (оновлення, модернізації та закриття) ОП;
 • участь зовнішніх стейкголдерів у процедурах моніторингу, оновлення та модернізації ОП;
 • проведення онлайн опитування здобувачів вищої освіти, випускників, працевлаштованих випускників щодо задоволеності ОП;
 • оцінювання рівня задоволеності ОП здобувачами вищої освіти, випускниками, працевлаштованими випускниками;
 • наявність результатів моніторингу, оновлення та модернізації освітніх програм, прийнятих рішень щодо покращення якості навчання та викладання.
9. Моніторинг дотримання принципів студентоцентричного навчання

Що перевіряється:

1)  Ступінь використання гнучких навчальних траєкторій:

 • наявність процедур оцінювання результатів навчання та коригування способів надання освітніх послуг;
 • наявність механізмів запровадження педагогічних інновацій;
 • наявність механізмів моніторингу та визначення ефективності системи оцінювання результатів навчання;
 • наявність механізму вільного вибору освітніх компонентів здобувачами вищої освіти;
 • доступність навчання за різними формами;
 • можливість навчання здобувачами вищої освіти за індивідуальним графіком.

2) Ступінь розробленості процедур для розгляду звернень здобувачів вищої освіти:

 • регулярність і системність зустрічей здобувачів вищої освіти з адміністрацією університету, факультету, гарантом освітньої програми для вирішення проблемних питань;
 • частка звернень, що розв’язані на користь здобувачів вищої освіти;
 • наявність системи анкетування здобувачів вищої освіти щодо всіх аспектів освітньої діяльності;
 • частка здобувачів вищої освіти, залучених до опитувань;
 • частка ініціатив, що сформовані здобувачами вищої освіти стосовно питань підвищення якості освіти.
10. Моніторинг якості навчання через дослідження (для освітньо-наукових програм)

Що перевіряється:

 • відповідність змісту освітньо-наукової програми до наукових інтересів аспірантів;
 • забезпечення повноцінної підготовки аспірантів до дослідницької та викладацької діяльності через зміст ОНП;
 • відповідність наукової діяльності аспірантів до напряму досліджень наукових керівників;
 • залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти;
 • наявність практики участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються;
 • дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності наукових керівників та аспірантів.
11. Моніторинг ефективності ОП через урахування потреб стейкголдерів

Що перевіряється:

 • віповідність ОП до Національної та галузевої рамок кваліфікацій;
 • актуалізація результатів навчання, що надає змогу найкращого працевлаштування випускників за фахом;
 • перегляд ОП відповідно до потреб ринку праці;
 • наявність механізмів збору і аналізу інформації про задоволеність споживачів освітніх послуг, здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців;
 • наявність механізмів збору інформації про задоволеність держави в особі МОН України, державних органів з ліцензування, атестації та акредитації;
 • наявність практики збирання, аналізування та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників освітньої програми.
12. Моніторинг врахування зауважень і пропозицій, висловлених під час попередніх акредитацій ОП

Яким чином були враховані зауваження та пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій, якщо виявлені недоліки мають інституційний характер.

Розподілення відповідальності

за проведення моніторингу ОП між представниками інституційних рівнів ВСЗЯ Університету

та форми проведення моніторингу

Напрями моніторингу Представники інституціного рівня Форма моніторингу/ Роз’яснення
Моніторинг якості структури та змісту ОП

Проєктна група

Гарант ОП

 

Перевірка якості структури ОП на рівні здобувачів вищої освіти проводиться шляхом опитування (анкетування) здобувачів вищої освіти стосовно зрозумілості логіки траєкторії підготовки, виявлення освітніх компонентів, для опанування яких відсутні попередньо сформовані компетентності, виявлення освітніх компонентів, що містять схожі за наповненням змістові модулі (теми) тощо. У разі необхідності внесення змін у структуру ОП проводиться перегляд її структурно-логічної схеми.
Моніторинг доступу до ОП та визнання результатів навчання

Проєктна група

Гарант ОП

ЦМЯО

Проводиться шляхом аналізу відповідної документації, сайту, інтерв’ю.
Моніторинг якості навчання і викладання за ОП

Проєктна група

Гарант

Кафедра

НМВ

Перевірка якості навчання і викладання в межах освітніх компонентів на рівні здобувачів вищої освіти проводиться після вивчення освітньої компоненти шляхом опитування студентів.
Моніторинг контрольних заходів, форм оцінювання здобувачів вищої освіти та дотримання академічної доброчесності

Проєктна група

Гарант ОП

НМВ

ЦМЯО

Проводиться шляхом аналізу відповідної документації, сайту.
Моніторинг якості кадрового забезпечення ОП

Гарант ОП

Проєктна група

Проводиться шляхом аналізу відповідної документації, сайту.
Моніторинг якості навчально-методичного забезпечення ОП

Кафедра

НМВ

Проводиться шляхом аналізу навчально-методичного забезпечення ОП.
Моніторинг якості освітнього середовища та матеріально-технічного забезпечення ОП

Гарант ОП

Проєктна група

ЦМЯО

Опитування проводиться серед здобувачів вищої освіти, випускників, НПП та інших стейкголдерів.
Моніторинг наявності інформаційного забезпечення, прозорості та публічності інформації про ОП

Гарант ОП

Проєктна група

ЦМЯО

Проводиться шляхом перевірки наявності усіх необхідних елементів інформаційного забезпечення відповідно до вимог МОН України.
Моніторинг дотримання принципів студентоцентричного навчання

Гарант ОП

Проєктна група

ЦМЯО

Проводиться шляхом опитування здобувачів вищої освіти та НПП. При опитуванні, зокрема, оцінюється задоволеність здобувачів вищої освіти умовами, процесом і результатами навчання, визначається ступінь залученння здобувачів вищої освіти до формування та оновлення даної ОП.
Моніторинг якості навчання через дослідження

Відділ науково-дослідної роботи

Проєктна група

Гарант ОП

ЦМЯО

Проводиться шляхом аналізу відповідної документації, сайту.
Моніторинг  урахування потреб стейкголдерів 

Проєктна група

Гарант ОП

Проводиться шляхом опитування стейкголдерів.
Моніторинг урахування зауважень і пропозицій, висловлених під час попередніх акредитацій ОП (зокрема акредитацій інших ОП, якщо виявлені недоліки мають інституційний характер.

Проєктна група

Гарант ОП

ЦМЯО

Проводиться шляхом аналізу відповідної документації.

Колектив ЦМЯО

Начальник

Миренко Діана Володимирівна, каб. 441

тел.: (044) 529 83 16, diana.myrenko@knlu.edu.ua

 

Співробітники

Ховпун Катерина Петрівна, старший інспектор, каб. 211

тел.: (044) 287 26 67, kateryna.khovpun@knlu.edu.ua

Семенова Катерина Валеріївна, фахівець з працевлаштування, каб. 211

тел.: (044) 287 26 67, kateryna.semenova@knlu.edu.ua

 

Внутрішнє забезпечення якості освіти й освітньої діяльності

Хоменко Олександр Вікторович, д. пед. наук, доцент, каб. 105

oleksandr.khomenko@knlu.edu.ua

Волярська Олена Станіславівна, д. пед. наук, доцент, каб. 105

olena.voliarska@knlu.edu.ua

Крищенко Світлана Олександрівна, методист вищої категорії, каб. 441

svitlana.kryshchenko@knlu.edu.ua

Виникли питання? Напишіть нам

3 + 6 =

Інформаційний бюлетень забезпечення якості освіти у КНЛУ

Календар опитувань

Вересень, 2021

Опитування студентів 1 курсу 1 бакалаврського та 2 магістерського рівнів з метою визначення вподобань щодо вибору професії та закладу вищої освіти.

Наказ 

Анкета 

 

NBОрганізація і проведення опитувань учасників освітнього процесу в КНЛУ

 

Грудень, 2021

До уваги деканів факультетів: Згідно з п.2.2. Положення про опитування здобувачів вищої освіти ступенів бакалавр і магістр, науково-педагогічних працівників, випускників і роботодавців у Київському національному лінгвістичному університеті, в кінці кожного семестру перед початком заліково-екзаменаційної сесії проводиться опитування студентів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти про ефективність викладання кожної освітньої компоненти факультетських освітніх програм.

Наказ № 608-0 від 06.12.21

Дата подачі аналітичних звітів до ЦМЯО: до 17.01.2022

 

Травень, 2022

Наказ № 154-0 від 04.05.22

Дата подачі аналітичних звітів до ЦМЯО: до 14.06.2022

Аналітичний звіт

 

NBОрганізація і проведення опитувань учасників освітнього процесу в КНЛУ

 

Січень, 2022

Що аналізується: Ефективність організації освітнього процесу в Університеті у змішаному і дистанційному форматах з використанням IT-технологій під час карантину в I семестрі 2021/2022 н.р

Наказ №603-0 від 06.12.21

Дата подачі аналітичних матеріалів до ЦМЯО: до 31.01.2022

Анкета: Опитування здобувачів вищої освіти щодо ефективності організації освітнього процесу і викладання навчальних дисциплін у КНЛУ в умовах карантину.

Травень, 2022

Що аналізується: Ефективність організації освітнього процесу в Університеті у змішаному і дистанційному форматах з використанням IT-технологій в II семестрі 2021/2022 н.р під час воєнного стану

Наказ № 157-0 від 04.05.22

Дата подачі аналітичних звітів до ЦМЯО: до 31.05.2022

 

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Шановні студенти, аспіранти, викладачі, випускники, роботодавці!

Просимо вас надсилати нам свої пропозиції, побажання, скарги щодо якості освіти у нашому університеті.

Зробимо КНЛУ кращим разом!