Онлайн-опитування стейкголдерів

Онлайн-анкети для опитування здобувачів вищої освіти, випускників КНЛУ, роботодавців і науково-педагогічних працівників

До уваги Деканів!

Наказ № 154-0 від 04.05.22 Про проведення оопитування студентів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти про ефективність викладання кожної освітньої компоненти факультетських освітніх програм (опитування №2).

До уваги здобувачів вищої освіти!

Просимо вас відповісти на запитання анкети.

Мета анкетування: Дослідити ефективність організації й результативності викладання навчальних дисциплін в умовах карантину.

Статус анкети: анонімна
Час виконання: до 5 хв

Стейкголдери – зацікавлені сторони, зацікавлені фізичні і юридичні особи, що мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. 

Зовнішні стейкголдери:

– держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання діяльності ЗВО й основне замовлення на підготовку фахівців вищої освіти через розподіл державного замовлення на підготовку кадрів;

– регіональні органи державної влади й органи місцевого самоврядування;

– роботодавці (великі промислові підприємства; малі та середні підприємства; організації соціальної сфери), які зацікавлені в компетентних фахівцях;

– школярі, абітурієнти та їх батьки, які знаходяться на стадії вибору закладу вищої освіти;

– освітні установи різних типів і видів, які розташовані в регіоні дислокації закладу вищої освіти;

– різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не пов’язані із системою освіти (політичні, етнічні та інші соціальні групи, творчі спілки тощо), але які зацікавлені у соціальному партнерстві.

Внутрішні стейкголдери:

– різні категорії осіб, що отримують освіту (здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти, аспіранти та докторанти;

– науково-педагогічні працівники, навчально-допоміжний і адміністративно-управлінський персонал.

Опитування стейкголдерів освітніх програм КНЛУ

Опитування зовнішніх і внутрішніх стейкголдерів є необхідним інструментом забезпечення якості освіти і освітньої діяльності. Порядок організації і проведення опитування в КНЛУ регламентується “Положенням про опитування здобувачів вищої освіти ступенів бакалавр і магістр, науково-педагогічних працівників, випускників і роботодавців у Київському національному лінгвістичному університеті”. 

До уваги Деканів!

Наказ № 608-0 від 16.12.21 Про проведення оопитування студентів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти про ефективність викладання кожної освітньої компоненти факультетських освітніх програм (опитування №2).

Опитування № 1:

Анонімне опитування студентів I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми здобуття освіти.

Наказ ректора

 

Опитування №1

Анонімне опитування студентів I курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми здобуття освіти.

Наказ ректора

 

Організація і проведення опитувань учасників освітнього процесу в КНЛУ

Опитування № 1:

Цільова аудиторія: студенти 1 курсу першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти

Коли: вересень – жовтень

Наказ ректора КНЛУ

Інформація, що аналізується:

 • чинники, що вплинули на обрання ОП;
 • мотивація до отримання вищої освіти;
 • мотивація до навчання;
 • очікування від навчання в КНЛУ;
 • ефективність профорієнтаційної роботи факультетів;
 • процес адаптації до навчання в КНЛУ;
 • труднощі та проблеми на початкових етапах навчання в КНЛУ.

Розробка інструментарію опитування: Лабораторія консультативної психології КНЛУ

 

 

Опитування № 2:

Цільова аудиторія: студенти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти

Зміст: Ефективність викладання кожної освітньої компоненти факультетських освітніх програм

Коли: кінець кожного семестру перед початком сесії

Розпорядження декана

Інформація, що аналізується:

 • актуальність навчальних дисциплін у контексті ОП;
 • ефективність організації аудиторної, самостійної роботи;
 • ефективність організації системи контролю та оцінювання результатів навчання;
 • якість навчально-методичного та інформаційного забезпечення викладання навчальної дисципліни;
 • шляхи підвищення ефективності викладання навчальної дисципліни.

 

Опитування № 3:

Цільова аудиторія: студенти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти

Зміст: Ефективність освітньої діяльності Університету

Коли: один раз на рік

Наказ ректора КНЛУ

Інформація, що аналізується:

 • актуальність змісту ОП, його відповідність до очікувань студентів;
 • відповідність компетентностей і отримуваних результатів навчання до очікувань студентів;
 • ефективність організації аудиторної, самостійної роботи, системи контролю й оцінювання, практичної підготовки студентів з освітньої програми;
 • якість та доступність навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу;
 • ефективність реалізації студентоцентричного навчання на факультеті;
 • ефективність організації освітньої, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки студентів на факультеті;
 • дотримання академічної доброчесності на факультеті;
 • дотримання вимог запобігання проявам корупції на факультеті.

Розробка інструментарію опитування: Лабораторія консультативної психології КНЛУ

Опитування № 4:

Цільова аудиторія: науково-педагогічні працівники Університету

Коли: один раз на рік

Наказ ректора КНЛУ

Інформація, що аналізується:

 • ефективність організації освітнього процесу на кафедрі, факультеті, в Університеті;
 • якість навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу на кафедрі, факультеті, в Університеті;
 • умови праці НПП;
 • ефективність функціонування служб Університету.

Розробка інструментарію опитування: Лабораторія консультативної психології КНЛУ

Опитування № 5:

Цільова аудиторія: випускники Університету та роботодавці

Коли: один раз на рік

Розпорядження декана

Інформація, що аналізується:

 • актуальність чинних факультетських ОП;
 • актуальність змісту факультетських ОП;
 • відповідність цілей факультетських ОП і програмних результатів навчання до тенденцій розвитку ринку праці та до спеціальностей;
 • відповідність запланованих програмних результатів навчання та компетентностей до очікувань роботодавців;
 • ефективність організації аудиторної, самостійної роботи, системи контролю й оцінювання, практичної підготовки студентів з освітньої програми;
 • якість навчально-методичного й інформаційного забезпечення освітнього процесу.

Опитування ЦМЯО:

Цільова аідиторія: усі стейголдери

Розробка інструментарію опитування: Центр моніторингу якості освіти і освітньої діяльності КНЛУ (ЦМЯО)

Коли: протягом навчального року

Інформація, що аналізується зумовлюється завданнями  моніторингу якості освіти і освітньої діяльності в Університеті

 Онлайн-анкети