Внутрішня система забезпечення якості освіти і освітньої діяльності

у Київському національному лінгвістичному університеті

Нормативно-правова база

забезпечення якості освіти і освітньої діяльності

Нормативно-документальна база КНЛУ щодо внутрішнього забезпечення якості освіти і освітньої діяльності

Політика у сфері якості

Київського національного лінгвістичного університету

Керівництво Університету виступає в ролі лідера в управлінні якістю освітньої діяльності, зосереджуючись, зокрема, на  оптимізації та системному удосконаленні всіх складових освітнього процесу.  У своїй діяльності Керівництво послуговується такими принципами:

Орієнтація на замовника

Аналіз вимог, потреб та очікувань замовників/споживачів послуг.

Процесний підхід

“Плануй – Виконуй – Перевіряй – Дій”. Процесний підхід дає змогу Університету планувати процеси та їхню взаємодію, забезпечувати впевненість у тому, що складові освітнього процесу адекватно забезпечені ресурсами та керовані, і що можливості для поліпшення освітньої діяльності визначено, проаналізовано та реалізовано.

Залучення персоналу

Лише за умови корпоративної відповідальності науково-педагогічних та інших працівників усіх рівнів і підрозділів за результат діяльності стає можливим покращення якості освітнього продукту.

Управління взаємовідносинами та лідерство

Для досягнення сталого успіху Університет управляє взаємовідносинами зі стейкголдерами освітнього процесу з метою оптимізації їхнього впливу на свою ефективність. Керівники усіх рівнів і підрозділів є лідерами в усіх напрямах діяльності Університету, зокрема в прийнятті управлінських рішень.

Поліпшення

Успіх системи забезпечення якості освітньої діяльності залежить від її постійного коригування та поліпшення. Це важливо для підтримки поточного рівня ефективності, урахування змін у внутрішніх і зовнішніх умовах діяльності Університету та створення нових можливостей.

Політика Університету у сфері якості спрямована на виконання таких пріоритетних завдань:

 • постійне удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти і освітньої діяльності (ВСЗЯ), запровадження інноваційних освітніх технологій;
 • здійснення регулярних маркетингових досліджень ринку праці та потреб в освітніх послугах в Україні;
 • проведення регулярних опитувань стейкголдерів освітнього процесу з питань його якості;
 • відкриття спеціальностей, спеціалізацій і освітніх програм залежно від потреб ринку праці;
 • активізація процесів інтернаціоналізації у сфері організації та змісту вищої освіти;
 • підвищення якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти відповідно до реальних вимог ринку праці та зміцнення практичного складника освітнього процесу;
 • розширення можливостей здобувачів вищої освіти за всіма освітніми рівнями отримувати додаткові освітні послуги та реалізовувати індивідуальну освітню траєкторію.

Принципи

внутрішньої системи забезпечення якості освіти і освітньої діяльності КНЛУ

 • автономії закладу вищої освіти, який несе відповідальність за внутрішнє забезпечення якості освіти та освітньої діяльності;
 • системного підходу, який передбачає управління якістю освіти на всіх рівнях освітнього процесу;
 • процесного підходу до управління освітньою діяльністю;
 • лідерства;
 • прийняття управлінських рішень на основі аналізу своєчасної, повної й об’єктивної інформації;
 • усвідомлення всіма співробітниками Університету відповідальності за якість вищої освіти і освітньої діяльності.
 • здійснення моніторингу якості освіти і освітньої діяльності;
 • постійного підвищення якості освіти і освітньої діяльності;
 • орієнтаціі на очікування споживачів результатів освітньої діяльності КНЛУ;
 • залучення стейкголдерів освітньої діяльності до процесу забезпечення якості;
 • відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості; 
 • академічної доброчесності.

Цілі

внутрішньої системи забезпечення якості освіти і освітньої діяльності КНЛУ

Формування довіри до кваліфікації випускників Університету в Україні та поза її межами

Формування репутаційного капіталу Університету

Формування в КНЛУ культури якості як основи конкурентоспромо-жності університету та його випускників

Забезпечення та підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності відповідно до національних, державних  і міжнародних освітніх стандартів

Розуміння, врахування і узгодження потреб, вимог і очікувань усіх зацікавлених сторін щодо надання освітніх послуг

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти і освітньої діяльності

 • реалізація політики Університету щодо забезпечення якості освіти та підготовки здобувачів вищої освіти до умов і вимог ринку праці;
 • aналіз і узагальнення стану якості освіти і освітньої діяльності Університету;
 • визначення основних чинників, що впливають на якість освіти в Університеті;
 • запобігання негативним змінам у якості освіти;
 • підготовка необхідної інформації, аналізу, проєктів для прийняття керівництвом Університету управлінських рішень з питань покращення ВСЗЯ;
 • визначення, перегляд процедур і політики внутрішнього забезпечення якості освіти і освітньої діяльності;
 • визначення компонентів ВСЗЯ та забезпечення функціонування цих компонентів;
 • розроблення й оприлюднення правил, критеріїв і системи індикаторів для аудиту ВСЗЯ;
 • організація та здійснення моніторингу якості освіти і освітньої діяльності Університету;
 • залучення зовнішніх і внутрішніх стейкголдерів до розробки та перегляду освітніх програм;
 • забезпечення функціонування та постійного удосконалення інформаційної системи Університету для ефективного управління якістю освіти і освітньою діяльністю;
 • визначення, перегляд політики, заходів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • здійснення оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників Університету;
 • розгляд звернень здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників, роботодавців щодо якості освітнього процесу з метою формування рекомендацій для постійного удосконалення процесу надання освітніх послуг;
 •  аналіз рейтингів українських закладів вищої освіти на національному та міжнародному рівнях, формування рекомендацій щодо підвищення позиції в них Університету.

Структура

внутрішнього забезпечення якості освіти і освітньої діяльності

Організація

внутрішнього забезпечення якості освіти і освітньої діяльності в КНЛУ

Внутрішня система забезпечення якості освіти і освітньої діяльності в КНЛУ  функціонує на п’яти рівнях, між якими розподіляються функції, завдання та процедури і заходи із забезпечення якості освіти і освітньої діяльності.

Здобувачі вищої освіти в КНЛУ,  до пріоритетних прав яких належить інформування щодо супроводу здобувачів і моніторинг питань, пов’язаних із їх академічною підтримкою. На першому рівні організації ВСЗЯ здійснюються опитування здобувачів вищої освіти щодо: 1) якості проведення навчальних занять (лекційних, практичних, лабораторних, семінарських); 2) якості функціонування освітнього середовища, діяльності окремих структурних підрозділів, що супроводжують освітній процес; 3) якості змісту професійної підготовки (освітньої програми).

Кафедри, гаранти освітніх й освітньо-наукових програм, проєктні групи програм, науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітні компоненти. Це рівень ініціювання, формування й безпосередньої реалізації  освітніх програм. 

На цьому рівні безпосередньо формується якість освітньої діяльності, здійснюється контроль виконання вимог та встановлених нормативів щодо якісної організації освітньої діяльності. Питання, пов’язані з переглядом освітніх програм (оновлення, удосконалення, започаткування нових), навчальних дисциплін, розглядаються на засіданнях кафедр, вчених радах факультетів, Вченої ради університету (один раз на навчальний рік). На ці засідання запрошуються  зовнішні і внутрішні стейкголдери. Кафедри можуть ініціювати такий розгляд за потребою або за результатами опитування та звернень студентів. Таким чином, формується перелік вибіркових навчальних дисциплін, а їх вільний вибір студентом здійснюється в межах діючого законодавчого поля про вищу освіту України;

 Обов’язковим на цьому рівні є:

 • проведення моніторингу поточних, проміжних результатів навчання здобувачів вищої освіти під час проведення екзаменаційних сесій та захисту кваліфікаційних робіт. Для об’єктивності та надання прозорості цьому процесу було б  доцільно залучати зовнішніх стейкголдерів;
 • встановлення та оцінювання рівня досягнення складових професійних компетентностей здобувачів вищої освіти, якими вони оволоділи на певному етапі їх навчання; 
 • запобігання та виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти.

Структурні підрозділи, що здійснюють освітню діяльність (факультети), їх керівні і дорадчі органи; органи студентського самоврядування; представники роботодавців. Це рівень впровадження й адміністрування  освітніх програм, щорічного моніторингу цих програм, потреб ринку праці. 

Цей рівень організації системи ВСЗЯ реалізується на факультетах у наступних напрямах:

 • планування якості вищої освіти за спеціальностями, контролю рівня її досягнення за освітніми програмами на усіх рівнях вищої освіти;
 • управління якістю (методи та види діяльності оперативного характеру, що використовуються для виконання вимог до вищої освіти та встановлених нормативів);
 • періодична організація за участю учасників освітнього процесу (здобувачі, гаранти освітніх програм, професорсько-викладацький склад, зовнішні стейкголдери) моніторингу освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін на предмет їх відповідності нагальним вимогам ринку праці, потребам здобувачів вищої освіти;
 • внутрішня перевірка якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти (організація оцінювання залишкових знань з окремих дисциплін);
 • контроль над підготовкою та проходженням процедур зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (ліцензування спеціальностей та акредитація освітніх програм).

Загально університетські структурні підрозділи, що відповідають за реалізацію заходів із забезпечення якості освіти. Це рівень розроблення й апробації документів, процедур, проектів, експертизи освітньо-професійних й освітньо-наукових програм, моніторингу якості освітньої діяльності в цілому.

На цьому рівні здійснюються процедури і заходи, які підтверджують, що усі вимоги до якості вищої освіти будуть виконані:

 • планування якості вищої освіти (діяльність, націлена на формування стратегії, політики, цілей та вимог до якості вищої освіти);
 • нормативно-правова підтримка процедур ВСЗЯ в Університеті;
 • моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм; 
 • щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, зокрема самостійної роботи здобувачів вищої освіти, за кожною освітньою програмою;
 • забезпечення функціонування та постійного удосконалення інформаційної системи Університету для ефективного управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 •  забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, науково-методичних працях працівників Університету і здобувачів вищої освіти;
 • встановлення оперативного зворотнього зв’язку з випускниками Університету та ринком праці (роботодавцями);
 • моніторинг іміджу Університету в освітньому просторі України.

Ректор, Вчена рада, Наглядова рада – органи загального управління якістю. Це рівень прийняття загальноуніверситетських рішень щодо формування політики забезпечення  якості освітньої діяльності та вищої освіти, затвердження нормативних актів, програм дій, затвердження й закриття освітніх програм.  На цьому рівні здійснюється постійне покращення здатності Університету виконувати вимоги усіх зацікавлених сторін до якості вищої освіти на основі результатів вивчення підвищення конкурентоспроможності випускників та задоволення якістю вищої освіти Університету роботодавцями. 

Функції інституційної структури

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, процедури і заходи їх реалізації та розподіл повноважень між внутрішніми інституціями

Функція та заходи її реалізації

Відповідальні

Аналітико-прогностична функція
Аналіз можливості ліцензування нових спеціальностей Навчально-методичний відділ (НМВ), Центр моніторингу якості освіти і освітньої діяльності (ЦМЯО)
Аналіз проєктів нормативних документів з питань якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ЦМЯО
Аналіз пропозицій з питань підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ЦМЯО
Аналіз пропозицій з розробки та супроводження освітніх програм, їх структури та змісту Гарант, Проєктні групи, Кафедри, Декан, Органи студентського самоврядування (ОСС)
Аналіз стану зв’язків структурних підрозділів зі стейкголдерами, зокрема роботодавцями Декан, ЦМЯО,ОСС
Аналіз чинних нормативних документів з питань якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ЦМЯО
Аналіз чинних нормативних документів щодо ліцензування та акредитації освітніх програм Проректор, НМВ, Декан
Маркетингова діяльність щодо вивчення попиту роботодавців на фахівців за визначеними освітніми програмами Гарант, ЦМЯО
Розроблення нормативних документів Університету з питань забезпечення якості з урахуванням змін у законодавстві України ЦМЯО
Аналіз навчально-методичного забезпечення НМВ, ЦМЯО
Функція планування
Перспективне та поточне планування графіку ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм НМВ
Перспективне та поточне планування роботи Центру моніторингу якості освіти і освітньої діяльності ЦМЯО
Планування заходів, спрямованих на впровадження та розвиток ВСЗЯ ЦМЯО
Планування процесу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Завідувачі кафедри, Відділ кадрів
Регулятивно-консультативна функція
Видання інформаційного загальноуніверситетського онлайн-бюлетеня забезпечення якості освіти ЦМЯО
Залучення стейкголдерів, зокрема, роботодавців до формування освітніх програм та аналізу якості професійної підготовки студентів Гарант, Проєктна група, Декан
Надання консультативних послуг щодо підготовки матеріалів самооцінювання НМВ
Проведення науково-методичних заходів (семінарів, конференцій) з питань забезпечення якості вищої освіти ЦМЯО
Контрольно-діагностична функція
Аналіз відповідності змісту освітніх програм до стандартів вищої освіти Гарант, НМВ
Моніторинг стану працевлаштування та кар’єрних траєкторій випускників за спеціальністю Кафедри, Декан, ЦМЯО
Контроль за якістю підготовки та оформленням матеріалів самооцінювання НМВ, ЦМЯО
Контроль за врахуванням рекомендацій і зауважень за результатами акредитаційних процедур Гарант, НМВ, ЦМЯО
Контроль за дієвістю впровадження ВСЗЯ НМВ, ЦМЯО
Контроль за станом навчально-методичної та обліково-звітної документації на факультетах, кафедрах НМВ
Контроль за реалізацією освітніх програм НМВ, ЦМЯО
Моніторинг навчально-методичної готовності кафедр до організації освітнього процесу у поточному навчальному році НМВ, ЦМЯО
Моніторинг наявності публічної інформації відповідно до законодавства Проректор, ЦМЯО
Моніторинг якості навчально-методичного забезпечення НВМ, ЦМЯО
Моніторинг якості науково-педагогічної діяльності викладачів Кафедри, НМВ, ЦМЯО
Моніторинг якості та прогресу освітньої діяльності студентів Кафедри, Декан, ЦМЯО
Опитування роботодавців про якість підготовки випускників Кафедри, Декан, ЦМЯО
Опитування випускників щодо якості освітньої програми Декан, ЦМЯО
Оцінка якості освітньої програми роботодавцями Гарант, Декан
Підготовка узагальнених інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами проведеного комплексного аудиту структурних підрозділів ЦМЯО
Проведення опитувань (анкетувань) НПП щодо якості освітньої діяльності Лабораторія консультативної психології (ЛКП), ЦМЯО
Проведення опитувань (анкетувань, оцінювань) здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності ЛКП, Декан, ЦМЯО
Моніторинг дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти при виконанні завдань поточного, підсумкового (модульного, семестрового) контролю результатів навчання, при перескладанні студентами академічної заборгованості Кафедри, ЦМЯО
Контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти при виконанні курсових, кваліфікаційних робіт бакалавра і магістра Кафедри, ЦМЯО
Перевірка кваліфікаційних робіт бакалавра і магістра на академічний плагіат за допомогою інформаційної системи Unicheck Кафедри

Перевірка наявності в освітніх програмах загальних компетентностей з дотриманням етичних норм і принципів коректного менеджменту інформації під час роботи з первинними та вторинними інформаційними ресурсами та об’єктами інтелектуальної власності

 

ЦМЯО
Періодична перевірка наявності в посадових інструкціях працівників Університету пунктів, пов’язаних з їх відповідальністю за академічний плагіат у навчальних та наукових працях Відділ кадрів

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Шановні студенти, аспіранти, викладачі, випускники, роботодавці!

Просимо вас надсилати нам свої пропозиції, побажання, скарги щодо якості освіти у нашому університеті.

Зробимо КНЛУ кращим разом!