Академічна доброчесність

Сукупність етичних принципів і визначених Законом України “Про освіту” правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання  та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових досягнень.

i

Принципи дотримання академічної доброчесності

Загальними моральними принципами, якими мають керуватися члени академічної спільноти, є такі:

 • верховенства права;
 • безпеки та добробуту;
 • законності;
 • пріоритетності прав і свобод людини та громадянина;
 • рівноправності;
 • гарантування прав і свобод;
 • науковості;
 • професіоналізму та компетентності;
 • партнерства і взаємодопомоги;
 • поваги та взаємної довіри;
 • відкритості і прозорості;
 • демократичного управління;
 • відповідальності за порушення академічної доброчесності.

Заходи із забезпечення академічної доброчесності в КНЛУ

 • Розробка внутрішніх нормативних актів щодо дотримання академічної доброчесності.
 • Ознайомлення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, інших учасників освітнього процесу з внутрішніми нормативними актами щодо дотримання академічної доброчесності.
 • Інформування учасників освітнього процесу  з рекомендованими показниками оригінальності тексту письмових робіт.
 • Інформування учасників освітнього процесу про наслідки та відповідальність у разі виявлення факту академічного плагіату.

Академічна доброчесність

Усі члени Спільноти з повагою ставляться до інтелектуальної праці науковців, колег та інших суб’єктів авторського права. Під час своєї діяльності не допускають будь-яких порушень академічної доброчесності (плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації тощо) та немайнових чи майнових прав, які охороняються відповідними законами.

Етичний кодекс КНЛУ

Нормативна база КНЛУ з дотримання академічної доброчесності

Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей інших осіб;
 • дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики та результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти та споживачами освітніх послуг передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей інших осіб;
 • дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Що вважається порушеннями академічної доброчесності?

 

Академічний плагіат

Оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства, а саме:

 • відтворення в тексті наукової роботи без змін, з незначними змінами, або в перекладі тексту іншого автора (інших авторів), обсягом від речення і більше, без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту;
 • відтворення в тексті наукової роботи, повністю або частково, тексту іншого автора (інших авторів) через його перефразування чи довільний переказ без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту;
 • відтворення в тексті наукової роботи наведених в іншому джерелі цитат з третіх джерел без вказування, за яким саме безпосереднім джерелом наведена цитата;
 • відтворення в тексті наукової роботи наведеної в іншому джерелі науково-технічної інформації (крім загальновідомої) без вказування на те, з якого джерела взята ця інформація.

Самоплагіат

Оприлюднення (частково або повністю) власних, раніше  опублікованих наукових результатів, як нових наукових результатів.

Фабрикація

Вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях.

Фальсифікація

Свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.

Списування 

Виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання.

Необ’єктивне оцінювання

Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

Обман

Надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.

Хабарництво

Надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

Академічне шахрайство

Підроблення підписів в офіційних документах (відомостях, залікових книжках, актах, звітах, угодах тощо), проходження процедур контролю знань підставними особами, використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів (мікронавушники, шпаргалки, телефони, планшети тощо), посилання на джерела, які не використовувались в роботі.

 • Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти при виконанні завдань поточного, модульного, семестрового і підсумкового контролю результатів навчання забезпечує НПП/екзаменаційна комісія (ЕК).
 • Контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти при виконанні курсових робіт здійснює науковий керівник і завідувач кафедри.
 • Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти при виконанні завдань атестаційного іспиту забезпечує ЕК з атестації здобувачів вищої освіти, яка проводить такий іспит.
 • Контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти при виконанні кваліфікаційних робіт бакалавра і магістра здійснюють наукові керівники і завідувачі кафедр, на яких виконуються кваліфікаційні роботи.
Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти КНЛУ (п. 3)

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про недотримання академічної доброчесності має такі права:

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • знати дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до Апеляційної комісії відповідного факультету або суду.
Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти КНЛУ (п. 4)

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату

Будь-який текстовий фрагмент обсягом від речення і більше, відтворений в тексті наукової роботи без змін, з незначними змінами або в перекладі з іншого джерела, обов’язково має супроводжуватися посиланням на це джерело. Винятки допускаються лише для стандартних текстових кліше, які не мають авторства та/чи є загальновживаними.

Якщо перефразування чи довільний переказ в тексті наукової роботи тексту іншого автора (інших авторів) займає більше одного абзацу, посилання (бібліографічне та/або текстуальне) на відповідний текст та/або його автора (авторів) має міститися щонайменше один раз у кожному абзаці наукової роботи, крім абзаців, що повністю складаються з формул, а також нумерованих та маркованих списків (в останньому разі допускається подати одне посилання наприкінці списку).

Якщо цитата з певного джерела наводиться за першоджерелом, в тексті наукової роботи має бути наведено посилання на першоджерело. Якщо цитата наводиться не за першоджерелом, в тексті наукової роботи має бути наведено посилання на безпосереднє джерело цитування.

Будь-яка наведена в тексті наукової роботи науково-технічна інформація має супроводжуватися чітким вказуванням на джерело, з якого взята ця інформація. Винятки припускаються лише для загальновідомої інформації, визнаної всією спільнотою фахівців відповідного профілю. У разі використання у науковій роботі тексту нормативно-правового акту достатньо зазначити його назву, дату ухвалення та, за наявності, дату ухвалення останніх змін до нього або нової редакції.

Національні та світові практики дотримання академічної доброчесності

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Шановні студенти, аспіранти, викладачі, випускники, роботодавці! Просимо вас надсилати нам свої пропозиції, побажання, скарги щодо якості освіти у нашому університеті.

Зробимо КНЛУ кращим разом!