Розроблення та акредитація освітніх програм

Корисна інформація для гарантів та проєктних груп

Кількість акредитованих ОП

Кількість ОП, що пройшли акредитаційну експертизу

Кількість ОП, що очікують акредитаційної експертизи

Кількість ОП у процесі акредитаційної експертизи

Стандарти вищої освіти

Корисна інформація для гарантів та проєктних груп ОП

Рекомендації для розробників ОП від ЦМЯО

Пропоновані рекомендації містять інформацію стосовно відповідності освітньої діяльності Київського національного лінгвістичного університету до Критеріїв оцінювання якості освітньої програми з урахуванням досвіду застосування акредитаційних процедур в рамках підходів ESG-2015, пропозицій галузевих експертних рад та освітніх експертів. До складу рекомендацій додано коментарі та корисні поради щодо надання фактів та проведення аналізу, вимог до оцінювання й орієнтовних запитань для закладів вищої освіти та інших учасників акредитаційного процесу.

Рекомендації призначені для всіх учасників процесів та процедур забезпечення якості вищої освіти, зокрема акредитації освітніх програм, експертів, гарантів освітніх програм, дослідників та всіх, хто зацікавлений у позитивних змінах вищої освіти в Україні.

Завантажити

Процедура розроблення ОП

Етапи:

1. Кафедра приймає обґрунтоване рішення про створення ОП. 

2. Завідувач кафедри готує пропозиції щодо гаранта ОП, складу проєктної групи  та подає їх декану факультету.

3. Декан готує, погоджує у встановленому порядку і подає на підпис ректору проєкт наказу про створення проєктної групи. 

4. Проєктна група розробляє ОП. Проєкт ОП розглядається і затверджується на засіданні кафедри. 

5. Затверджений проєкт ОП за місяць до розгляду на засіданні кафедри та вченої ради факультету оприлюднюється на сайті КНЛУ для громадського обговорення. 

6. Протягом тижня після завершення обговорення проєктна група складає зведену таблицю пропозицій від стейкголдерів і розміщує її на сайті КНЛУ. 

7. Доопрацьована ОП затверджується на засіданні кафедри, а потім на засіданні вченої ради факультету.

8. Декан факультету передає схвалений проєкт ОП на експертизу до навчально-методичного відділу. 

9. Після погодження навчально-методичним відділом гарант ОП подає програму на затвердження вченої ради КНЛУ.

Процедура оновлення ОП

Етапи:

1. За результатами моніторингу ОП вчена рада факультету може прийняти рішення продовжити впровадження освітньої діяльності за ОП без змін або рекомендувати вченій раді Університету затвердити оновлену освітню програму.

2. За результатами моніторингу ОП адміністрація Університету може рекомендувати деканам факультетів оновити ОП.

3. За результатами моніторингу освітньої програми та/або за рекомендацією ЦМЯО та/або за рішенням адміністрації Університету декан факультету ставить завдання перед гарантом ОП про оновлення ОП.

4. Відповідальні за оновлення ОП: гарант, завідувач кафедри, проєктна група під керівництвом гаранта.

5. Оновлені освітні програми затверджуються Вченою радою Університету та вводяться в дію наказом ректора.

Процедура оновлення:

  • підготувати проєкти змін до ОП за формою  (гарант, проєктна група);
  • cхвалити проєкти змін до ОП на засіданні кафедри;
  • подати до Центру інформаційно-комунікаційних технологій (website@knlu.edu.ua) у pdf форматі файл з проєктами змін для оприлюднення на сайті університету в розділі “Проєкти до обговорення”(гарант, завідувач кафедри);
  • здійснити заходи, щодо якнайширшого залучення стейкголдерів до обговорення проєктів змін до ОП (гаранти, кафедри, декани);
  • підготувати зведену таблицю зауважень і пропозицій стейкголдерів  і оприлюднити її на сайті Університету в розділі “Проєкти до обговорення”;
  • підготувати (з урахуванням пропозицій і зауважень стейкголдерів) остаточний варіант проєктів ОП, навчальних планів, робочих навчальних планів (гарант); 
  • схвалити проєкти документів на засіданні проєктної групи – засіданні кафедри – вченій раді факультету;
  • надіслати схвалені проєкти документів у електронному і паперовому вигляді на узгодження до навчально-методичного відділу (НМВ);
  • після успішної експертизи НМВ,  гарант одразу передає проєкти документів (в паперовому і електронному вигляді) вченому секретареві Університету для затвердження на засіданні вченої ради університету.

 

Матриця розподілу відповідальності в контексті моніторингу, оновлення та закриття ОП
Моніторинг
Підготовка звіту самоаналізу
Розгляд результатів моніторингу ОП
Ініціювання оновлення ОП
Ініціювання відкриття/закритя ОП
Рішення про відкриття/закриття ОП
Контроль за ОП
Узагальнення результатів моніторингу ОП
Ректор, Вчена рада
+ +
Проректори
+ + + +
ЦМЯО
+ + + + +
Навчально-методичний відділ
+ + + + +
Вчена рада факультетів
+ + +
Декан
+ + + +
Галузева рада роботодавців
+ + +
Завідувач кафедри
+ + + + +
Гарант, проєктна група
+ + + +
Здобувачі вищої освіти
+ + +

Акредитаційні експертизи освітніх програм

U

2021

 

1. Спеціальність 242 Туризм/ Освітньо-професійна програма “Туристичне обслуговування”

1. Спеціальність 075 Маркетинг/ Освітньо-професійна програма “Маркетинговий менеджмент”

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Шановні студенти, аспіранти, викладачі, випускники, роботодавці!

Просимо вас надсилати нам свої пропозиції, побажання, скарги щодо якості освіти у нашому університеті.

Зробимо КНЛУ кращим разом!